Náboženství
nabo.png

Protože náboženství je poměrně komplikované a není třeba je dopodrobna znát, zmíníme jen několik zajímavých faktů.

Bohové jsou bytosti mnohonásobně převyšující obyčejné smrtelníky, ale i přes svoji moc a postavení jsou součástí řádů, které nemohou svévolně měnit. Mohou bojovat, mohou zemřít, zešílet, zmizet, mohou být vzkříšeni. Znají emoce a jejich moc může znamenat uchvacující zázraky stvoření, ale i hlubiny naprosté destrukce. Existují bytosti na půli cesty mezi běžným stvořením a bohy, existují různě mocní pomocníci a služebníci bohů, existují také případy Avatarů a zbožštěných smrtelníků.
Panteon Faerünu je veden tzv. Většími bohy, kteří mají své vlastní sféry vlivu a dvory služebných bytostí. Intenzivně se o dění na zemi zajímají a skrze své smrtelné vyznavače do něj zasahují. Větších bohů je osmnáct, podřízen je jim početný zástup Bohů, Exarchů a dalších.
Zde je uveden výběr Větších bohů zajímavý pro hru. Pokud budete trvat na nějakém jiném, domluvte se na tom s organizátory.

Amaunator

amaunator.jpg

Je to větší bůh slunce a času, zákonně dobrý. Dodržuje zákon do písmene, více se drží litery než vnitřního smyslu. Je reinkarnací slunečního božstva. Jeho církev učí, že umírá a zrozuje se v pravidelných cyklech. Často je uctíván zemědělci, obchodníky a nomády, kteří mají svůj život spjat s pravidelným ročním cyklem, ale také se k němu obrací paladini, kteří bojují proti nemrtvým.

Pravidla pro následovníky:
1) Dodržuj zákon a respektuj tradici.
2) Vždy dodržuj svoje závazky.
3) Nikdy nechoď pozdě a neplývej časem.

Corellon

corellon.png

Dobrý bůh, První Seladrin. Během bitvy s bohem chaosu Gruumshem byli z jeho krve stvořeni eladrinové. Ztělesňuje jejich hrdost a starobylost. Ač je dobrým válečníkem, více ho inspiruje eladrinská síla magie a krása, proto k nim s láskou shlíží a obdarovává je.
Bývá uctíván elfy, půlelfy a eladriny i všemi dlouhověkými, kteří využívají magii.

Pravidla pro věrné:
1) Ochraňuj tradice a dědictví své rasy.
2) Tvoř skvělá díla magie a plná krásy.
3) Stojíš-li proti zlu, nezaváhej.
-
-

Cyric

cyric.jpg

Zlý. Říká se mu také Princ lží. Je šíleným bohem hádek a chaosu a pravděpodobně má něco společného s vypuknutím Magického moru. V současnosti je uvězněn ve svém panství, když byl přemožen ostatními bohy. Je spojován s měsíční energií, s bláznovstvím a sny.
Ač většinou svým následovníkům dává rozličné příkazy, toto mají podobné:
1) Rozšiřuj chaos, šílenství a zkázu všude, kam přijdeš.
2) Svět je šílený a chce se tě zmocnit.
3) Každého, kdo ti stojí v cestě, zahub.

Kelemvor

Kelemvor_symbol.jpg

Neutrální bůh osudu, smrti a spravedlnosti. Poté, co převzal království mrtvých po Cyricovi, je posmrtný život méně obávaná část bytí. Jeho kněží zastávají názor, že smrt je přirozenou součástí života a nikdo by se jí neměl bát.
Jejich zásady:
1) Naslouchej umírajícím.
2) Pohřbi toho, kdo umřel sám.
3) Chraň lid před nemocemi, jedy a různými monstry, aby nezemřeli předčasně.
4) Nič nemrtvé v jakékoliv podobě.

Torm

Torm_symbol.jpg

Dobrý bůh spravedlnosti, oddanosti, povinností, poctivosti a pravdy. Uctívají ho všichni, kdo si váží těchto hodnot, což je v době po magickém moru vzácné. Představují naději mezi prostým lidem.
Řídí se následujícím:
1) Služ dobře a dojdeš spasení.
2) Každý neúspěch Torma poškodí, každý dobře vykonaný úkol upevní jeho moc.
3) Udržuj právo a pořádek.
4) Udeř rychle a silně proti hnilobě a korupci v srdcích smrtelníků.
5) Nespravedlivé zákony nenapravuj dalšími zákony, ale úpravou či vylepšením stávajících.
6) Zodpovídáte se víře, rodině, nadřízeným a všem dobrým bytostem Faerunu.

Moradin

Moradin.png

Dobrý. Přezdíván jako Kovář duší, uctíván jako stvořitel trpaslíků. Odmítá kompromisy, je zásadový a přísný, neohrožený a hrdý. Jeho kněží jsou vybíráni nejčastěji z trpasličích řad a jejich síla a neústupnost mocně inspirovala v nejedné bitvě a těžkých časech.
Jeho následovníci se drží tohoto:
1) Respektuj a cti své tradice.
2) V nebezpečí zůstaň pevný.
3) Doluj ze srdce země její bohatství a proměňuj je ve veliká díla umění.

Oghma

oghma.png

Neutrální. Správce vědění. Je bohem vědomostí, nápadů a vynálezů. Určuje, co má být zapomenuto a co má přetrvat - a bere svoji odpovědnost velmi vážně. Nesnáší umlčování nových myšlenek bez ohledu na to, zdali z ní vzejde dobro nebo zlo. On sám rozhoduje, zdali bude mít idea pokračovatele, a má moc to ovlivnit. Uctívají ho mudrci, mágové, bardi.
Mezi jeho příkazy patří:
1) Podporuj nové myšlenky a zlepšení.
2) Sbírej a uchraňuj všeliké vědění.
3) Rozšiřuj vědění, kdekoli je to možné.

Selune

selune.png

Přesvědčením dobrá, nazývána také Měsíční dívka. Společně se svojí temnou sestrou Shar je stvořitelkou světů Toril a Abeir. Měsíc je její manifestací, kde přebývá. Symbolizuje světlo pronikající do nočních temnot. Její kněží jsou nejčastěji ženy, vyznačují se trpělivostí a soucitem. Bojují s odvrácenou stranou lykantropie: buď mohou pomoci ovládnout tuto přeměnu, nebo nezvladatelného tvora zničí.
Pro její vyznavače platí:
1) Nikdy neztrácej naději a víru, ať jsi kdekoli.
2) Do temnot vnášej světlo a zaháněj zlo.
3) Vyhledávej všechny tvory stižené lykantropií a navrať jim rovnováhu, nebo je zahub.

Silvanus

silvanus.png

Neutrální, přezdíván Otec lesa. Je ochráncem divočiny a často bývá spojován s rozzlobenými druidy, kteří ctí hodnotu stromů nad hodnotu života lidí. Nicméně Silvanus učí své následovníky ctít hodnotu všeho živého a bývá tak bohem vší přírody. Pomáhá jí bujet a plnit všechna místa novým životem a to i tak, že samy stromy se vydávají na cesty (enti). Druidi tak mají za úkol chránit divočinu, rozhodovat se rozvážně a hledat rovnováhu mezi vzrůstem a zánikem.
Pro něj platí toto:
1) Zachovej rovnováhu mezi životem a smrtí, mezi zrozením a zánikem.
2) Respektuj přírodu v její divokosti a svět v jeho přirozené kráse.
3) Chraň místa divočiny před destruktivním vlivem civilizace.
-

Tempus

Tempus.jpg

Neutrální bůh válečníků zvaný Postrach nepřátel. Bude shlížet se zalíbením na obě bojující strany, dokud ony budou dychtit po vítězství. Boj je pro něj přirozeným zákonem, který je respektovanou součástí života a pomáhá budovat civilizaci. Vyslýchá vroucí modlitby před bojem, v jeho jménu jsou žehnány zbraně a posilováno odhodlání válečníků.
Jeho pravidly jsou:
1) Neztrácej odvahu.
2) Neutíkej z boje.
3) Respektuj pravidla války.
-
-

Bahamut

bahamut.jpg

Dobrý. Patří mezi Bohy (ale ne Větší), je uctíván Drakorozenými, kteří jej považují za svého stvořitele. Říká se mu také Platinový drak a Král všech draků. Jeho dominiem je spravedlnost, je odpůrcem všeho zla a trestá přestoupení, na druhou stranu je znám i pro svůj soucit a empatii, což učí i své následovníky. Oceňuje moudrost, vědomosti a písně. Ač je drakem, nemá rád chamtivost.